Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã có Thông báo số 143/TB-NCBHĐ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Nội dung chi tiết thông báo vui lòng xem trong tệp đính kèm tại địa chỉ sau: Thông báo số 143/TB-NCBHĐ.

  • 9/28/2023 4:36:37 AM