Dự án và đề tài nghiên cứu Khoa học Công nghệ

Nghiệm thu niên độ Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững”

Dự án do Ths. Hoàng Trưởng, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo làm chủ nhiệm. Về tổng thể, mục tiêu của dự án nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách nhằm điều chỉnh các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi...

Đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn xác định ranh giới và phân cấp quản lý biển và hải đảo”

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
I.1 Mục Tiêu
I.1.1. Mục tiêu tổng quát
Có được cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010-2015.
I.1.2. Mục tiêu cụ thể
Có được các luận cứ khoa học và thực tiễn để...

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về nội dung quản lý nhà nước đối với công tác điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo”

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
I.1 Mục Tiêu
- Có được những cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động điều tra cơ bản trong quản lý tổng hợp, thống nhất về biển, hải đảo;
- Xác định được yêu cầu, nội dung và quy định quản lý đối với công tác điều tra cơ bản tài nguyên...