Ban Lãnh đạo Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

                  Viện trưởng: Nguyễn Lê Tuấn

                  Chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật

                  Năm sinh: 1969

                  Điện thoại: 024.3259.5437

 

 

                    Phó Viện trưởng: Phạm Văn Lợi

                    Chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

                    Năm sinh: 1965

                    Điện thoại: 024.3259.5437

                    

 

                       Phó Viện trưởng: Vũ Đình HIếu

                       Chuyên môn: Tiến sĩ Môi trường       

                       Năm sinh: 1979

                       Điện thoại: 024.3259.5437        

 

                       Phó Viện trưởng: Nguyễn Thị Phương Mai

                       Chuyên môn: Tiến sĩ Nguyên sinh vật     

                       Năm sinh: 1972

                       Điện thoại: 024.3259.5437     

 

 

  • 4/13/2021 2:04:31 AM