Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

                  Viện trưởng: Nguyễn Lê Tuấn

                  Chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật

                  Năm sinh: 1969

                  Điện thoại: 024.3259.5437

 

 

                   Phó Viện trưởng: Hoàng Trung Thành

                   Chuyên môn: Tiễn sĩ Hải dương học

                   Năm sinh: 1964

                   Điện thoại: 024.3259.5437

 

                    Phó Viện trưởng: Phùng Đăng Hiếu

                    Chuyên môn: Tiến sĩ Sinh học và Môi trường

                    Năm sinh: 1969

                    Điện thoại: 024.3259.5437

                    

 

                       Phó Viện trưởng: Vũ Đình HIếu

                       Chuyên môn: Tiến sĩ Môi trường       

                       Năm sinh: 1979

                       Điện thoại: 024.3259.5437        

  • 4/13/2021 2:04:31 AM