Triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng ngày 19/3, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có buổi họp trực tuyến báo cáo với Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh buổi họp trực tuyến tại đầu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến giữa hai đầu cầu Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường với sự tham dự và chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý có liên quan trực thuộc Bộ và đầu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với sự tham dự của Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi, các Phó Tổng cục trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị củaTổng cục.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (gọi tắt là Uỷ ban), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động: xây dựng Hồ sơ trình Bộ trưởng quyết định thành lập Văn phòng Ủy ban chỉ đạo quốc gia và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng; xây dựng Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2020 – 2021 của Ủy ban; tham mưu cho Bộ gửi yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển cử đại diện tham gia Ủy ban cùng với việc gửi dự thảo Quyết định thành lập và dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban để xin ý kiến các bộ, ban, ngành, địa phương và trên cơ sở đó tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban theo quy định tại Quyết định số 203/QĐ-TTg; Chuẩn bị ra mắt và tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban, dự kiến vào trung tuần tháng 5/2020 (trước khi tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam dự kiến vào đầu tháng 6/2020).

Thông qua báo cáo, Tổng cục cũng kiến nghị Bộ sớm xem xét đưa ra Quyết định phê duyệt thành lập Văn phòng Ủy ban cùng với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng; cho phép tuyển dụng, tiếp nhận, biệt phái một số công chức, viên chức có năng lực và phẩm chất tốt để thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Ủy ban; cho phép điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách hoạt động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban và kinh phí hoạt động của Ủy ban trong năm 2020, bổ sung kinh phí để mua sắm trang thiết bị ban đầu đảm bảo hoạt động của Văn phòng Ủy ban; đồng thời cho phép phối hợp với UNDP và một số nhà tài trợ khác để kêu gọi và hỗ trợ triển khai các hoạt động của Văn phòng Ủy ban và Ủy ban.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch, quy chế thực hiện của Uỷ ban cần xác định những vấn đề có tính liên ngành, xác định nhiệm vụ mà Uỷ ban có trách nhiệm xem xét, giải quyết và theo đó cần xác định rõ tính chất, danh mục các công việc với các nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa mà một Bộ không thể làm được như quyết định về những nhiệm vụ cấp bách ưu tiên, quyết định về bố trí, cân đối ngân sách, nguồn lực ưu tiên và trên cơ sở đó xác định, phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Việc thành lập Uỷ ban phải bám sát theo đúng Quyết định số 203/QĐ-TTg, cụ thể là đối với các thành phần Uỷ ban, phải xác định rõ, đúng thẩm quyền của uỷ viên các cơ quan liên Bộ, uỷ viên của 28 tỉnh, thành phố thuộc trung ương có biển đề nghị phải là các Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Nhiệm vụ ưu tiên đầu tiên mà Thủ tướng đưa ra trong Quyết định là nghiên cứu, đề xuất, do đó cần xem xét để các thành viên, bộ, ngành giới thiệu thêm các nhà khoa học với tỷ lệ hợp lý, đại diện cho các lĩnh vực chuyên sâu liên quan đến biển vào hải đảo ở góc độ quản lý tổng hợp như các chuyên gia trong lĩnh vực điều tra tài nguyên môi trường, kinh tế vùng, quy hoạch, biến đổi khí hậu,… Cần xem xét bổ sung vào hoạt động, lựa chọn thêm các trường, các viện để giúp cho khâu nghiên cứu đề xuất có chất lượng, chuyên môn sâu.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao sự cố gắng, chủ động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, trong thời gian ngắn đã chuẩn bị và đưa ra được các đề xuất, kế hoạch để triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg đồng thời cũng sơ bộ nhất trí với các dự thảo đề xuất, kế hoạch ban đầu của Tổng cục. Tuy nhiên, đối với cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cơ quan thường trực Uỷ ban, cần xác định rõ chức danh, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, ngoài các thành phần thuộc Tổng cục cần có thêm thành phần là lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như thành viên của các bộ, ngành có liên quan khác nhằm mang tính tổng hợp, hỗ trợ trực tiếp cho Cơ quan thường trực và từ đó giúp Uỷ ban có các quyết sách, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, phối hợp tốt với bộ, ngành, địa phương.

Đối với phiên họp đầu tiên của Uỷ ban dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5/2020, cần phải được chuẩn bị chu đáo, huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương. Nội dung các cuộc họp tiếp theo đó cần dựa trên đề xuất, tham mưu của Cơ quan thường trực Uỷ ban về những chính sách mới, những hành động cụ thể để thực hiện các Nghị quyết 36-NQ/TW, Nghị quyết 26-NQ/CP đồng thời trên cơ sở tham khảo ý kiến, nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương để đưa ra được các vấn đề lớn, quan trọng, giải pháp cho các vấn đề còn chồng chéo trước khi triển khai các nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để có những quyết sách mang tính chất liên bộ, liên ngành, những vấn đề lớn, mới chứ không phải ở tầm của một Bộ có thể quyết được. Bộ trưởng Đề nghị tiếp cận phương thức họp trực tuyến và tiến tới duy trì hình thức họp này trong lâu dài. Với 2 cuộc họp thường kỳ của Uỷ ban mỗi năm, cần bám sát lên kế hoạch thực hiện phù hợp để có thể diễn ra trước các kỳ kế hoạch quan trọng nhằm đáp ứng tính thời sự và mang ý nghĩa quyết sách.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi thay mặt tập thể lãnh đạo, các đơn vị của Tổng cục nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cùng đại diện các đơn vị của Bộ và tiếp tục nỗ lực hết sức để tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo vasi.gov.vn


  • 10/23/2020 2:44:15 AM