Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức nghiệm thu kết thúc dự án “Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và tác động tới các hệ sinh thái ven biển Việt Nam do các hoạt động lấn biển gây ra”

Ngày 07/5/2020, Đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ trì Hội đồng nghiệm thu niên độ năm 2019 và kết thúc Dự án “Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và tác động tới các hệ sinh thái ven biển Việt Nam do các hoạt động lấn biển gây ra”.

Dự án “Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và tác động tới các hệ sinh thái ven biển Việt Nam do các hoạt động lấn biển gây ra” do Viện Nghiên cứu biển và hải đảo chủ trì thực hiện. Tại cuộc họp, Ths. Nguyễn Khắc Đoàn thay mặt nhóm thực hiện đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và báo cáo tổng kết Dự án. Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2017, với mục tiêu nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và tác động của hoạt động lấn biển tới hiện trạng môi trường, hệ sinh thái vùng triều, rừng ngập mặn. Từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp giảm thiểu nhằm bảo vệ tài nguyên, hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học biển tại 3 điểm chi tiết: Khu lấn biển thành phố Đà Nẵng, Khu lấn biển thành phố Rạch Giá, Khu lấn biển huyện Cần Giờ. 

ThS. Nguyễn Khắc Đoàn trình bày kết quả của Dự án

Trong năm 2019, Dự án thực hiện 3 nội dung chính: - Đề xuất giải pháp quản lý các hoạt động lấn biển; - Xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về nội dung, phương pháp trình tự đánh giá tác động của hoạt động lấn biển tới môi trường, các hệ sinh thái liên quan; - Xây dựng Báo cáo tổng kết. Nhóm thực hiện dự án đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài Viện, cũng như tham khảo tài liệu của một số nước trên thế giới, hoàn thiện dự thảo hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất một số giải pháp quản lý các hoạt động lấn biển. Dự án đã kết thúc đúng tiến độ, hoàn thành 100% khối lượng và chất lượng công việc.
Các sản phẩm chính của Dự án bao gồm:
    - Bộ dữ liệu thu thập về hoạt động lấn biển, môi trường, hệ sinh thái biển Việt Nam và tại các điểm khảo sát chi tiết: khu lấn biển thành phố Đà Nẵng, khu lấn biển huyện Cần Giờ, khu lấn biển thành phố Rạch Giá;
    - Bộ số liệu kết quả phân tích mẫu môi trường và hệ sinh thái tại 3 khu lấn biển: thành phố Đà Nẵng, huyện Cần Giờ, thành phố Rạch Giá;
    - Bản đồ hiện trạng môi trường (tỷ lệ 1/25.000) tại các điểm khảo sát chi tiết: khu lấn biển thành phố Đà Nẵng, khu lấn biển huyện Cần Giờ, khu lấn biển thành phố Rạch Giá;
    - Bản đồ hiện trạng lấn biển và các hệ sinh thái (tỷ lệ 1/25.000) tại các điểm khảo sát chi tiết: khu lấn biển thành phố Đà Nẵng, khu lấn biển huyện Cần Giờ, khu lấn biển thành phố Rạch Giá;
    - Bản đồ hiện trạng lấn biển Việt Nam (tỷ lệ 1/1.000.000);
    - Đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động lấn biển nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và suy thoái đa dạng sinh học;
    - Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về nội dung, phương pháp, trình tự đánh giá tác động của hoạt động lấn biển tới môi trường, các hệ sinh thái liên quan;
    - Báo cáo tổng kết dự án.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao những kết quả mà nhóm xây dựng Dự án đã đạt được trong năm 2019 cũng như quá trình hoàn thành toàn bộ Dự án. Hội đồng nhấn mạnh kết quả của Dự án đã góp phần đắc lực trong phục vụ công tác quản lý hoạt động lấn biển ở Việt Nam, là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường và suy thoái đa dạng sinh học. Kết thúc cuộc họp, Hội đồng đã đồng ý thông qua nghiệm thu và có chỉnh sửa. 

Nguyễn Nhung

  • 5/28/2020 3:51:01 AM