Xây dựng bản đồ nhạy cảm dầu tràn trong khắc phục sự cố tràn dầu

Bản đồ nhạy cảm môi trường do tràn dầu là bản đồ thể hiện mức độ nhạy cảm của đường bờ và các nguồn tài nguyên (sinh vật và con người sử dụng) có trong vùng lập bản đồ đối với tác động của dầu tràn.

Bản đồ nhạy cảm tràn dầu là một công cụ không thể thiếu được để phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Mức độ nhạy cảm trên các bản đồ nhạy cảm môi trường cho biết tầm quan trọng của các khu vực khác nhau và sự cần thiết phải ưu tiên ứng cứu những khu vực có độ nhạy cảm cao.

Bản đồ nhậy cảm tràn dầu vùng ven biển được coi là một công cụ tích hợp của Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, tập hợp các thông tin về môi trường vùng ven biển nhằm phục vụ cho việc nhận diện những khu vực có nguy cơ xảy ra ô nhiễm cao, những khu vực nhậy cảm cao cần được ưu tiên phòng ngừa, bảo vệ,... Cụ thể:

- Tạo các khả năng rất mạnh trong tìm kiếm, xử lý (thống kê diện tích, chồng xếp, mô hình hoá, in ấn thông tin bản đồ);

- Giúp cho việc trao đổi thông tin thuận tiện, nhanh chóng;

- Giúp cho việc lưu trữ được tin cậy, cung cấp, đổi mới, cập nhật thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trong thời gian qua, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã thực hiện nhiều dịch vụ về “Xây dựng bản đồ nhạy cảm do dầu tràn” với các tỉnh Quảng Ninh (2009-2011), Bạc Liêu (2012-2014), Nam Định (2013-2015).

Dưới đây là kết quả thực hiện với các tỉnh.

  • 4/24/2018 6:51:44 AM