Nghiệm thu niên độ Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững”

Ngày 12/01/2018 tại trụ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng cục tổ chức nghiệm thu niên độ Dự án  “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững”

Dự án do Ths. Hoàng Trưởng, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo làm chủ nhiệm. Về tổng thể, mục tiêu của dự án nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách nhằm điều chỉnh các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững các vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam. Cụ thể, năm 2017 dự án đã phân tích, xác định nội dung điều tra khảo sát bổ sung và xác định tuyến, bố trí nhân lực và lập kế hoạch điều tra chi tiết tại 04 vùng trọng điểm và tiến hành điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và hiện trạng môi trường tại vịnh Nghi Sơn – Thanh Hóa 01 đợt.

Ths. Hoàng Trưởng, Chủ nhiệm Dự án báo cáo tại cuộc họp

Phạm vi thực hiện dự án tại 04 vũng vịnh, bao gồm: Vịnh Quan Lạn - Quảng Ninh; Vịnh Nghi Sơn - Thanh Hóa; Vịnh Xuân Đài - Phú Yên; Vịnh Phan Rang - Ninh Thuận.  Nội dung dự án đã thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu, số liệu liên quan, phân tích, xác định nội dung điều tra, khảo sát bổ sung; điều tra hiện trạng khai thác sử dụng các vũng vịnh điển hình ven bờ Việt Nam; khảo sát bổ sung các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và hiện trạng môi trường tại các vũng vịnh điển hình ven bờ; đánh giá hiện trạng, tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường tại các vũng vịnh điển hình ven bờ; đề xuất các giải pháp (chính sách, kỹ thuật) khai thác, sử dụng hợp lý các vũng vịnh ven bờ Việt Nam; xây dựng hệ thống bản đồ, cở sở dữ liệu nội bộ của dự án phục vụ lưu trữ, quản lý và truy xuất.

Toàn cảnh cuộc họp

Nhìn chung, năm 2017 dự án đã hoàn thành khối lượng và chất lượng công việc theo đúng quyết định số 164/QĐ-TCBHĐVN ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt dự toán kinh phí năm 2017 Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng một số vũng vịnh ven biển Việt Nam phục vụ công tác hoạch định chính sách quản lý và sử dụng bền vững”, các số liệu điều tra, khảo sát tại vịnh Nghi Sơn và các báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá đạt yêu cầu theo dự toán được duyệt. Theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu, về tổng thể các số liệu điều tra của Dự án góp phần phục vụ công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo nói chung và sản phẩm của dự án cũng góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách nhằm điều chỉnh các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững các vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam.
Trên cơ cở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Chủ nhiệm Dự án sẽ thực hiện chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo theo ý kiến Kết luận của Hội đồng nghiệm thu.

Hoàng Trưởng

  • 10/27/2020 2:23:37 AM