Đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn xác định ranh giới và phân cấp quản lý biển và hải đảo”

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
I.1 Mục Tiêu
I.1.1. Mục tiêu tổng quát
Có được cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010-2015.
I.1.2. Mục tiêu cụ thể
Có được các luận cứ khoa học và thực tiễn để xác định ranh giới và phân cấp quản lý biển và hải đảo ở Việt Nam; đề xuất được phương án và hướng dẫn kỹ thuật làm cơ sở để phân định ranh giới và phân cấp quản lý biển và hải đảo cho các bộ, ngành và địa phương.
II.2 Nhiệm vụ
- Nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xác định ranh giới quản lý biển và hải đảo;
- Nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ phân cấp quản lý biển và hải đảo;
- Thí điểm xác định ranh giới và phân cấp quản lý biển và hải đảo tại vùng biển Bạc Liêu – Cà Mau;
- Dự thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để xác định ranh giới quản lý biển và hải đảo.
II. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
Các sản phẩm của đề tài bao gồm:
- 01 Báo cáo tổng kết đề tài.
- 35 báo cáo chuyên đề.
- Bài báo khoa học.
- Dự thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho công tác xác định ranh giới quản lý biển và hải đảo.

  • 3/16/2018 7:37:32 AM