Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về nội dung quản lý nhà nước đối với công tác điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo”

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
I.1 Mục Tiêu
- Có được những cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động điều tra cơ bản trong quản lý tổng hợp, thống nhất về biển, hải đảo;
- Xác định được yêu cầu, nội dung và quy định quản lý đối với công tác điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, phục vụ hoàn thiện Dự thảo Luật Tài nguyên và Môi trường biển, hải đảo;
- Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển.
II.2 Nhiệm vụ
- Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu, quy định về công tác điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo và việc quản lý các hoạt động này trong pháp luật của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam;
- Phân tích, xác định các vấn đề còn tồn tại, cần giải quyết trong quản lý điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, lý luận, kinh nghiệm của các quốc gia có biển trên thế giới và thực tiễn Việt Nam;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất, bổ sung các yêu cầu, nội dung, quy định nhằm quản lý hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất, bổ sung các yêu cầu, nội dung, quy định về các cơ chế để thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất, bổ sung các yêu cầu, nội dung, quy định về mạng lưới trạm quan trắc, các trang, thiết bị, tàu, thuyền và các cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; về quản lý, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.
- Tổng hợp, đánh giá tác động của các quy định này tới các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và phát triển bền vững kinh tế biển, hải đảo;
- Tổng hợp dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.
- Tổng kết đề tài.
II. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
- Thông tin, dữ liệu điều tra, thu thập được
- Báo cáo phân tích yêu cầu và mối quan hệ giữa quản lý về hoạt động điều tra cơ bản với quản lý môi trường, kinh tế - xã hội trong việc quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo
- Báo cáo đề xuất các nội dung, quy định về điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo phục vụ hoàn thiện Dự thảo Luật Tài nguyên và Môi trường biển.
- Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
- Các báo cáo chuyên đề theo những nội dung nghiên cứu đã đặt ra
- Báo cáo tổng kết đề tài

  • 3/16/2018 7:51:27 AM