Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện nghiên cứu biển và hải đảo

I. Theo Quyết định số 377/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
 • a) Vị trí và chức năng
  Viện Nghiên cứu biển và hải đảo là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản về biển; nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách; đào tạo, hợp tác quốc tế phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; cung cấp dịch vụ tư vấn và phi tư vấn về khoa học, công nghệ biển, quản lý biển, hải đảo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và trụ sở tại thành phố Hà Nội; được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.

 • b) Nhiệm vụ và quyền hạn
  • (1) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm của Viện về nghiên cứu khoa học và công nghệ biển, điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển, nghiên cứu xây dựng các chiến lược, cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng quy hoạch sử dụng biển; quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  • (2) Chủ trì nghiên cứu phục vụ xây dựng:
   • a) Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm;
   • b) Chương trình, đề án, dự án và công trình quan trọng quốc gia phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo;
   • c) Cơ chế, chính sách, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo;
   • d) Mô hình quản lý các vùng biển và hải đảo.
   • (3) Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, biến động về kinh tế - xã hội, tài nguyên, môi trường liên quan đến biển, hải đảo của Việt Nam.
   • (4) Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài về lĩnh vực biển, hải đảo và các lĩnh vực khoa học liên quan khác.
   • (5) Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất việc áp dụng các công nghệ, mô hình, công cụ tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản, quản lý, quy hoạch, kiểm soát, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển.
   • (6) Biên tập, phát hành, phổ biến các ấn phẩm thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học về chiến lược, cơ chế, chính sách quản lý biển và hải đảo, khoa học và công nghệ liên quan đến biển và đại dương.
   • (7) Cung cấp các dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, chuyển giao, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
   • (8) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng và theo quy định của pháp luật.
   • (9) Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.
   • (10) Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp của Tổng cục và theo quy định của pháp luật.
   • (11) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
   • (12) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao và theo quy định của pháp luật.
II. Chức năng, nhiệm vụ theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ:
 • 1. Nghiên cứu chiến lược, cơ chế, chính sách quản lý biển và hải đảo.
 • 2. Nghiên cứu cơ bản phục vụ quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo.
 • 3. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực biển và đại dương, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, vùng ven biển, hải đảo và các vùng lãnh thổ liên quan.
 • 4. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về phòng, chống thiên tai, ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, vùng ven biển, hải đảo và các vùng lãnh thổ liên quan.
 • 5. Dịch vụ KH&CN: Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án; tư vấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nêu trên.